Farmisopimussäännöt Kaakkois-Suomi

Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry:n
FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT 2019


SPL Kaakkois-Suomen piirin järjestämässä Kolmosessa, Nelosessa, Vitosessa tai Kutosessa pelaavat seurat keskenään tai pelkästään juniorityötä tekevä seura jonkun edellä mainituilla sarjatasoilla pelaavan seuran kanssa voivat tehdä pelikautta 2018 koskevan piirin farmisopimuksen.

Seuralla, jolla on edustusjoukkue edellä mainituissa sarjoissa voi olla vain yksi, eri sarjatasolla pelaavan seuran kanssa tehty Farmisopimus kerrallaan voimassa. Seuralla ei voi olla samaan aikaan voimassa sekä piirin että liiton farmisopimusta.

Pelkästään junioritoimintaa harjoittavalla seuralla voi yhtäaikaisesti olla useampia piirin tai liiton farmisopimuksia sellaisten seurojen kanssa, joilla on edustusjoukkue – kuitenkin vain yksi farmisopimus sarjatasoa kohden.


Piirin Farmisopimus tulee tehdä piirin web lomakkeella ja se tulee rekisteröidä viimeistään 31.3.2019 maksamalla piirihallituksen vahvistama rekisteröintimaksu piirin ilmoittamalle tilille. Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.


Rekisteröintimaksu määräytyy aina ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen mukaan ja sen suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura: Kaudelle 2019 vahvistetut maksut ovat (ylempi seura): Kolmonen 500 euroa - Muut aikuiset 300 euroa
    

Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 5-8 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa Kaakkois-Suomen piirin sarjoissa ilman edustusoikeuden muutosta.


Siirtojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuispelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa korkeintaan kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 2.9.2019 jälkeen. Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. 2.9.2019 jälkeinen maalivahdin siirto alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa. Erillistä siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa. Aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9.2019 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 2.9.2019 mennessä kirjallisesti Palloliittoon ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2019 jälkeen.


Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.
Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.
Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

Sarjoissa, joissa pelaajavaihtojen määrä on rajattu, katsotaan pelaajan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus, katsotaan kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen pelanneen ottelussa.


Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.
Vaikka pelkästään junioritoimintaa tekevällä seuralla olisi useampia farmisopimuksia eri aikuisten sarjatasoilla pelaavien seurojen kanssa, voi sen yksittäinen nuori pelaaja kuitenkin oman seuransa lisäksi pelata pelikauden aikana vain yhden muun sopijaosapuolen joukkueissa.
Tällainen piirin farmisopimus ei anna kenellekään pelaajalle oikeutta pelata sopimuskaudella Palloliiton kilpailuissa (ml. Cup kilpailut) eikä sellaisissa jatkosarjoissa tai karsintaotteluissa, joissa karsitaan Palloliiton sarjaan ja johon osallistuu eri piirien alueelta olevia joukkueita, muussa kuin siinä seurassa, jossa hänen virallinen edustusoikeutensa on.


Ilmoitus pelaajan siirtymisestä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen tulee tehdä piiritoimistoon asianomaista lomaketta käyttäen ennen pelaajan pelaamista ottelussa. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa useampi farmipelaajasiirto. Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.


Sopimuskauden päätyttyä kaikkien farmisopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat 16.11. alkaen siihen seuraan, johon hänen edustusoikeutensa on rekisteröity.

10§
Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:

  • aikuiselle pelaajalle siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
  • aikuiselle pelaajalle siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
  • nuorelle pelaajalle seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä

11§
Muilta osin tämän sopimuksen piiriin kuuluviin sovelletaan Palloliiton Kilpailumääräyksiä sekä niihin liittyviä Palloliiton ja piirin erillismääräyksiä.

12§
Jos jompikumpi osapuolista haluaa purkaa tehdyn sopimuksen kesken sopimuskauden, on seuran neuvoteltava asiasta toisen sopijaosapuolen kanssa ja mikäli vastapuoli ei vastusta sopimuksen purkua, on seurojen edustajien toimitettava piiriin kirjallinen sopimuksen purkamisilmoitus. Ao. sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat tässä tapauksessa näiden määräysten 6 §:n mukaan seuroihin, jossa heidän viralliset edustusoikeutensa ovat.
Mikäli yhteisissä neuvotteluissa ei yksimielisesti päädytä kannattamaan sopimuksen purkamista, on purkamista haluavan seuran toimitettava piiriin perusteltu pyyntö yksipuolisesta sopimuksen purkamisesta. Mikäli piiri katsoo seuralla olevan hyväksyttävän syyn sopimuksen purkamiseen, mitätöi piiri sopimuksen ja määrää sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeuksien haltijat.  Pelioikeus piirin määräämässä seurassa astuu voimaan tässä tapauksessa kaikilla pelaajilla kahdeksantena päivänä piirin kirjallisesta päätöksestä.

Jos piiri toteaa, että sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle ei ole perusteita, jää sopimus voimaan ja pelaajien pelioikeudet säilyvät niissä seuroissa, joissa ne olivat ao. purkuhakemuksen allekirjoitushetkellä, ellei ko. seura ao. päivämäärän jälkeen ilmoita pelaajan siirrosta toiseen seuraan näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesti piiriin (5 §:n rajoitus huomioiden).

13§
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaisee SPL Kaakkois-Suomen piirin Kurinpitovaliokunta.  Valiokunnan päätöksestä voidaan valittaa piirihallitukselle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.