Piirin säännöt

SUOMEN PALLOLIITON VAASAN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi

1.    Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Vaasan piiri-Finlands Bollförbunds Vasa distrikt ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2.    Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund rf:n jäsen ja toimii sen määräämällä alueella.

3.    Suomen Palloliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus

1.    Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapalloilun ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.

2.    Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

3.    Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Toiminta

1.    Tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton ohjeita noudattaen mm.:
-    antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsalharrastuksen laajenemiseksi
-    edistämällä reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kasvua jäsenistönsä keskuudessa
-    tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja jäsenseurojen työn tehostamiseksi ja uusien seurojen perustamiseksi;
-    järjestämällä alueellaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun liittyvää harrastustoimintaa;
-    järjestämällä valmentajien, erotuomareiden ja toimihenkilöiden koulutusta ja valmennusta
-    pitämällä piiritoimistoa
-    toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi

2.    Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -varusteita, kustantaa alan julkaisuja sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Jäsenyys

1.    Piirin varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva, liittoon kuuluva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi.

2.    Varsinaiset jäsenet suorittavat piirille sen syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun sekä piirihallituksen päättämät toiminnan mukaiset kilpailu-, osallistumis- ja muut maksut.

3.    Varsinaisesta jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

5 § Jäsenyyden lakkaaminen, seuran erottaminen tai toiminnasta sulkeminen

1.    Piirihallitus voi erottaa jäsenen
-    jos seura eroaa tai erotetaan liitosta
-    jos seura piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle tai
-    jos seura on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahdelta (2) edelliseltä vuodelta

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

2.    Piirihallitus voi sulkea seuran joukkueet kuluvan vuoden toiminnasta, jos seura ei huomautuksista huolimatta suorita piirille tai liitolle seuran toimintaan liittyviä erääntyneitä ja riidattomia, edellä pykälässä 4 kohdassa 2 tarkoitettuja kilpailu-, osallistumis- tai muita maksuja.

Tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaa velvoitteiden suorittamiseen ennen päätöksen voimaan astumista.

6 § Piirikokoukset

Piirin päätösvaltaa käyttävät piirikokoukset. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

1.    Ylimääräinen piirikokous pidetään

a)    kun piirikokous niin päättää

b)    kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi

c)    jos vähintään kymmenesosa (1/10) piirin seuroista vaatii sitä kirjallisesti piirihallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

7 § Piirikokousten koollekutsuminen

1.    Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään piirin jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös sähköpostitse toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.

2.    Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta.

2.    Asiat, jotka seurat haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8 § Edustus piirikokouksissa

1.    Erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella seuralla on kaksi (2) perusääntä. Seurat saavat perusäänten lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän tilanteen mukaan kevätkokoukseen ja piirikokousvuoden elokuun 31. päivän mukaan syyskokoukseen rekisteröityjen pelaajiensa määrän perusteella seuraavasti:

LISÄ-ÄÄNET
1    lisä-ääni, kun rekisteröityjä pelaajia on      51 – 100
2    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 101 – 150
3    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 151 –  200
4    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 201 –  250
5    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 251 –  300
6    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 301 –  400
7    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 401 –  600
8    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 601 –  900
9    lisä-ääntä, kun rekisteröityjä pelaajia on 901 –

Epäselvissä tapauksissa äänimäärän ratkaisee piirikokous.

2.    Edustajalla (edustajilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan (edustajien) nimi (nimet) ja heidän äänimääränsä. Sama edustaja saa edustaa vain yhtä seuraa.

3.    Seuralla on oikeus lähettää piirikokoukseen yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden ja edustajan tulee olla edustamansa seuran jäsen.

4.    Piirihallituksen jäsenillä, piirihallituksen asettamien valiokuntien jäsenillä, piirin kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä sekä liittohallituksen, liittovaltuuston ja liiton valiokuntien jäsenillä sekä liiton kunnia- ja ainaisjäsenillä on kokouksessa puheoikeus ja myös äänioikeus, mikäli heillä on seuran antama valtakirja.

9 § Piirikokousasiat

1.    Kevätkokouksessa

a)    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

b)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c)    tarkastetaan edustajien valtakirjat

d)    käsitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

e)    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.

f)    mikäli asiaa ei ole syyskokouksessa käsitelty, todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä

g)    päätetään esityslistalla olevista muista asioista

h)    päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä

Ehdollepanotoimikunnan muodostavat sille valittava puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Toimikunnan sihteeriksi nimetään piiritoimiston johtava toimihenkilö. Ehdollepanotoimikunnan toiminnasta on erillinen ohjesääntö.

2.    Syyskokouksessa

a)    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

b)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c)    tarkastetaan edustajien valtakirjat

d)    valitaan piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi
vuodeksi kerrallaan sekä piirihallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan

e)    valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja.
Varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

f)    määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu

g)    vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

h)    vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle

i)    todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä

j)    päätetään esityslistalla olevista muista asioista

3.    Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, joita mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä.

10 § Asioiden ratkaiseminen

1.    Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.

2.    Piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali ratkaistaan enemmistövaalilla ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

3.    Piirihallituksen jäsenten sekä piirin liittokokousedustajien ja heidän varamiestensä vaali toimitetaan käyttäen suhteellista vaalitapaa, jollei valittavista voida sopia. Suhteellisissa vaaleissa hyväksytään äänestykseen ehdokaslista, jonka on allekirjoittanut vähintään neljä (4) edustajaa.
Vaalissa kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistalla olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.
Vertauslukujen mennessä tasan ratkaisee arpa.

11 § Piirihallitus

1.    Piirin asioita hoitaa piirin syyskokouksessa valittu piirihallitus, jonka muodostavat kahdeksi vuodeksi valittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän (7)  muuta jäsentä. Jäsenistä erovuorossa on joka toinen vuosi neljä ja joka toinen vuosi kolme. Hallituksessa on oltava kummankin sukupuolen edustus.

2.    Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kaksi (2) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on piirihallitus kutsuttava koolle.

3.    Piirihallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään viisi (5) jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 
4.    Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

5.    Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan asioita, jotka piirihallitus sille tehtäväksi antaa.

12 § Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:

1)    kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön

2)    antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin seurat ja pitää jäsenluetteloa

3)    suorittaa liiton piireille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liittohallituksen ja piirin seurojen välillä

4)    ottaa ja erottaa piirin henkilökunta

5)    hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa

6)    laatia piirin vuosikertomus ja lähettää jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta ja piirikokousten pöytäkirjoista liitteineen liittohallitukselle viimeistään kahden viikon kuluttua piirin kevätkokouksesta

7)    laatia piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää niistä jäljennös liittoon viimeistään kahden viikon kuluttua piirin syyskokouksesta

8)    päättää piirin kilpailutoiminnasta

9)    päättää piirin jäsenten välisten erimielisyyksien ratkaisemistavasta sekä käyttää sille kuuluvaa rankaisuoikeutta, jos seura tai sen jäsen toimii vastoin piirin sääntöjä tai määräyksiä sekä

10)      asettaa tarvittavat valiokunnat ja määrää niiden tehtävät

13 § Nimenkirjoitus

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle piirihallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Piirihallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitusoikeuden myös yksin.

14 § Tilit ja tilintarkastus

1.    Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

2.    Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä.

3.    Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen piiriin kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

1.    Näiden sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa.

2.    päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos ennen sen voimaantuloa.

16 § Piirin purkaminen

Mikäli piiri puretaan, luovutetaan sen varat yhdistykselle, joka vastaa alueellisen jalkapallotoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä Suomen Palloliiton Vaasan piirin toiminta-alueella.

17 § Huomionosoitukset

1.    Henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoituksen
toteutumista, voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai piirin kunniajäseneksi.

2.    Piirihallitus voi myöntää ansioituneille henkilöille piirin kultaisen  ansiomerkin. Lisäksi piirihallitus voi myöntää piirin tarkoituksen toteutumista ansiokkaasti edistäneelle henkilölle tai yhteisölle piirin viirin.

18 § Erinäisiä määräyksiä

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

-----------------------

Säännöt on hyväksytty Suomen Palloliiton Vaasan piirin piirikokouksessa 28.3.2017 ja Suomen Palloliiton liittohallituksessa 5.5.2017.