Piirin Yhteisjoukkuemääräykset

Piirin sarjoissa pelaavat seurat voivat tehdä keskenään joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen. Yhteisjoukkuesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12 - 20-vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Kilpailumääräysten 11-13 §:n edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla.

Päivitetty 1.12.2017

Suomen Palloliiton yhteisjoukkuemääräykset ovat voimassa Uudenmaan piirissä alla esitetyin poikkeuksin.

YHTEISJOUKKUEMÄÄRÄYKSET 2018

I LUKU
YLEISTÄ

1§ Tarkoitus

Näiden määräysten ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12 – 20 vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Suomen Palloliiton Kilpailumääräysten 11–13 §:n edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla.

Näillä määräyksillä voidaan myös pienentää ns. drop out – kehitystä ao. ikäluokissa mahdollistamalla useamman seuran yhteisjoukkueiden muodostamisen ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan osallistumisen.

 Uudenmaan ja Helsingin piirien sarjoissa pelaavat seurat voivat tehdä keskenään joukkueitaan koskevan yhteisjoukkuesopimuksen.

2§ Määritelmät ja yleiset määräykset

Yhteistoimintaseura

 • Yhteisjoukkue toimii jonkun yhteisjoukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä määräyksissä termiä ”Yhteistoimintaseura”. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta.

Emoseura

 • Suomen Palloliiton jäsenseura, jossa Yhteisjoukkueeseen kuuluvan pelaajan edustusoikeus on tai johon se Yhteisjoukkueen sopimuksen teon jälkeen rekisteröidään.
 • Emoseuralla voi olla ainoastaan sellaisia Yhteisjoukkuesopimuksia, joissa samaa ikäluokkaa koskevissa sopimuksissa sopimuskumppanit ovat aina samoja.

Yhteisjoukkue

 • Palloliiton, sen piirin tai useamman piirin yhteiseen T12/P12 – T18/P20 sarjatoimintaan osallistuva joukkue, joka koostuu pelaajista joiden edustusoikeus on jossakin ko. joukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen allekirjoittaneista emoseuroista.
 • Yhteisjoukkueen toiminnan tulee käsittää vähintään yksi sarjakausi, eikä sitä voida perustaa vain erilliseen yksittäiseen kilpailuun (esim. Kai Pahlman tai Laura Kalmari) tai sen karsintaan osallistumiseksi.
 • Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa Yhteistoimintaseuran nimen, lyhenteen tai kilpailun järjestäjän hyväksymän nimen lisäksi on kirjattu merkintä ”/YJ” ja mahdollisella saman ikäluokan toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä ”/YJ2”. Yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua kahta useammasta seuran tai vastaavan nimilyhennyksestä.

Uudenmaan piirissä YJ-joukkueen nimi on oltava sen seuran joukkuenimi, jonka alaisena joukkue toimii hyväksytyn Yhteisjoukkuesopimuksen mukaan. Kun kaksi seuraa tekee Yhteisjoukkuesopimuksen, Yhteisjoukkueen nimessä saa olla molempien seurojen nimi, seurojen halutessa.

Yhteisjoukkuesopimus

 • Kahden tai useamman emoseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen muodostamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta.
 • Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi vuodeksi.
 • Sopimuksen tehneiden emoseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee olla keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista.
 • Jokaisesta muodostettavasta Yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus. Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kaksi (2) kappaletta.

Helsingin ja Uudenmaan piirien sarjoissa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kolme (3) kappaletta / ikäluokka.

 • Yhteisjoukkuetoiminnan käynnistyessä laadittu yhteisjoukkuesopimus on toimitettava sen kilpailun järjestäjälle, johon Yhteisjoukkueella on oikeus osallistua. Liiton kilpailujen osalta sopimus on toimitettava 28.2.2018 mennessä, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua ja muissa kilpailuissa kilpailun järjestäjän ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua.

Kaudella 2018 Uudenmaan piirin sarjoihin osallistuvan uuden yhteisjoukkueen sopimuslomake tulee toimittaa Uudenmaan piirin toimistoon viimeistään 28.2.2018 mennessä. Sopimuksen hyväksyminen käsitellään, kun sopimuksen rekisteröintimaksu on maksettu piirin tilille ja lomake toimitettu piiriin viimeistään 28.2.2018.

Mikäli vanhaa YJ-sopimusta halutaan jatkaa, tulee jatkamisesta ilmoittaa ennen sarjojen ilmoittautumisajan päättymistä. Sopimuksen jatkaminen on maksutonta.

Jos sopimus pääsee raukeamaan, sopimus tulee tehdä uudelleen sekä maksaa uusi rekisteröintimaksu.

Seuraavalle kaudelle jatkettavaan Yhteisjoukkuesopimukseen voi liittyä uusia emoseuroja tai useamman kuin kahden emoseuran välisestä sopimuksesta voi irrottautua emoseuroja vuosittain ainoastaan 16.11. – 28.2. välisenä aikana.

 • Sopimus astuu voimaan, kun ao. kilpailun järjestäjä on sen hyväksynyt ja kun siitä mahdollisesti perittävä rekisteröintimaksu on suoritettu.

Yhteisjoukkueen sarjapaikka

 • Yhteisjoukkue voi pelata kilpailussa:
 1. joko jonkun ao. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen piiriin kuuluvan emoseuran sarjapaikalla, jonka kilpailun järjestäjä on anomuksesta ja määräysten mukaisessa aikataulussa siirtänyt toistaiseksi Yhteisjoukkueen hallintaan tai
 2. sarjapaikalla, jonka se itse on kilpailullisen menestyksen kautta saavuttanut tai
 3. sarjapaikalla, johon se ilmoittautumisen kautta on oikeutettu osallistumaan
 • Yhteisjoukkuesopimuksen voimassa ollessa, ei yhteisjoukkueen hallinnassa olevaa sarjapaikkaa voida siirtää yhteistoimintaseuralta millekään muulle seuralle.
 • Yhteisjoukkueen sarjapaikka palautuu automaattisesti kauden jälkeen sille emoseuralle, jolta sarjapaikka Yhteisjoukkueelle aiemmin siirrettiin.
 • Kaikissa muissa tapauksissa Yhteisjoukkuesopimuksen purkautuessa ja toiminnan päättyessä, sarjapaikka katsotaan luovutetuksi ja se täytetään ao. kilpailun järjestäjän etukäteen päättämän täydennysmenettelyn tai muun päätöksen mukaisesti.

Muut määritelmät

Katso Suomen Palloliiton Kilpailumääräykset 3 §.

II LUKU 
PELAAJAN PELUUTTAMINEN

 Pelioikeus, sen muutokset ja rajoitukset

Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla on seuraavassa esitetyin edellytyksin oikeus pelata oman emoseuransa joukkueissa, emoseuransa solmimien Yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa ja emoseuransa yhteistyö- tai farmisopimuskumppanin joukkueissa ilman edustusoikeuden muutosta ja rekisteröintimaksua.

 1. Emoseuransa sopimien Yhteisjoukkuesopimusten perusteella sopimuksen piiriin kuuluva nuori pelaaja voi pelata eri Yhteisjoukkueissa, kuten hän olisi Palloliiton Kilpailumääräysten 14 §:n 1.-5. momenttien mukaisesti oikeutettu pelaamaan emoseuransa nuorten joukkueissa, tai jos joukkue pelaa piirin sarjassa, niin piirin erillismääräysten mukaisesti.
 2. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata ainoastaan sellaisessa Kilpailumääräysten 14 §:n mukaisessa emoseuransa nuorten joukkueessa, joka pelaa eri ikäluokassa tai eri sarjatasolla kuin ne yhteisjoukkueet, joissa pelaajalla on pelioikeus yhteisjoukkuesopimusten perusteella. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa ikäluokkakohtaisesti seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen ja kuudentena päivänä ylemmällä sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen.

Helsingin ja Uudenmaan piirien järjestämään sarjaan osallistuvan Yhteisjoukkueen pelaajan pelioikeuden määräytymisessä noudatetaan kilpailumääräysten 14 § ja Uudenmaan piirin antamia erillismääräyksiä.

 1. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata emoseuransa aikuisten joukkueissa kilpailumääräysten 14 § 3-kohdan mukaisesti. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.
 2. Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla ei ole oikeutta pelata Yhteistoimintaseurassa muissa kuin yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa, ellei Yhteistoimintaseura ole samalla hänen emoseuransa tai ellei pelioikeutta synny muiden Palloliiton määräysten perusteella.
 3. Jos emoseuralla on farmi- tai yhteistyöseurasopimus sellaisen seuran kanssa, joka ei ole sen Yhteisjoukkueen sopimuskumppani, voi emoseuraan rekisteröity ja Yhteisjoukkueessa pelannut pelaaja pelata farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella vain farmi- ja yhteistyöseuran yhdessä sellaisessa aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin emoseuran aikuisten joukkue. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.
 4. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla ei ole pelioikeutta emoseuransa yhteistyöseurasopimuskumppaneiden sellaisessa nuorten ikäluokassa, jossa emoseuralla tai Yhteistoimintaseuralla on joukkue.
 5. Farmi- tai yhteistyöseuraan rekisteröity pelaaja ei voi pelata Yhteisjoukkueessa, ellei seura samalla ole Yhteistoimintaseura.
 6. Tämän pykälän 2, 3 ja 5 momentin mukainen pelioikeus on voimassa myös 2.9. jälkeen.

III LUKU

4§ Muita määräyksiä

 1. Yhteisjoukkueessa pelaavan pelaajan kasvattajarahamääräysten mukainen kasvattajaseura on se emoseura, jossa hänen edustusoikeutensa on kullakin pelikaudella 30.6., jollei ole tehty kasvattajarahamääräysten 5.10 §:n mukaista ilmoitusta.
 2. Kilpailun järjestäjällä on oikeus määrätä Yhteisjoukkuesopimuksen käsittelystä ja hyväksymisestä rekisteröintimaksu ja periä pelikausittain Yhteisjoukkueelta muista ao. kilpailuun osallistuvista joukkueista poikkeava, etukäteen ilmoitetun suuruinen osallistumismaksu.

Uudenmaan ja Helsingin piirien järjestämään sarjaan osallistuvan joukkueen Yhteisjoukkuesopimuksen rekisteröintimaksu on 250,00€. Rekisteröintimaksu suoritetaan Yhteistoimintaseuran piiriin. Yhteisjoukkueiden rekisteröintimaksu suoritetaan piirin tilille ilman erillistä laskua.

 1. Kilpailun järjestäjä on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä kilpailuihin vuosittain osallistuvat Yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat.

Kaikki Uudenmaan piirin hyväksymät yhteisjoukkueet löytyvät kilpailuhallintajärjestelmästä (TASO). Hyväksytyt sopimukset löytyvät piirien kilpailutoiminnoilta.

 1. Piirit voivat omissa kilpailuissaan antaa näiden määräysten piiriin kuuluvalle yksittäiselle pelaajalle piirikohtaisia joustolupia.