Piirin talousohjesääntö

Talousohjesääntö Pohjois-Suomen piiri

1§ Piirin hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistylain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä piirin sääntöjen lisäksi tämän talousohjesäännön määräyksiä

2§ Piirihallituksen pöytäkirjaan on merkittävä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä tilinpäätöstä koskevien seikkojen lisäksi merkittävät muut talouteen liittyvät tapahtumat. Tällaisia ovat esim. merkittävät avustukset ja lahjoitukset ja olennaiset poikkeamat talousarviosta ja niiden syistä.

3§ Piirin kirjanpito tulee pitää ajan tasalla ja sitä on hoidettava huolellisesti.

4§ Piirin maksuliikenne on hoidettava pankkitilejä käyttäen. Palkkojen ja palkkioiden maksamisen perusteena on oltava kirjalliset sopimukset. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää piirihallitus.

5§ Piirijohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että talousarvion toteutumista seurataan toiminnan laatua ja laajutta vastaavalla tavalla ja että kaikki piirille kuuluvat tulot tulevat perityksi ja merkityiksi kirjanpitoon. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kuukausittain.

6§ Ennen menon aiheuttamista on jokaisen budjettivastuullisen varmistuttava siitä, että kyseinen meno on vahvistetun talousarvion mukainen.

7§ Vahvistetun talousarvion ylittäviä menoja ei voi aiheuttaa ilman piirijohtajan lupaa.

8§ Kaikista merkittävimmistä hankinnoista ja ostoista tulee pyytää vähintään kolme tarjousta ellei hankinta perustu tehtyyn vuosisopimukseen.

9§ Jokaisen budjettivastuullisen on ennen menon maksamista merkittävä menotositteeseen asianmukaiset tarkastus- ja hyväksymismerkinnät sekä kustannuspaikka. Menon hyväksyjän on varmistuttava siitä että meno on piirin toiminnasta johtuva, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä.

10 § Menon voi hyväksyä vain henkilö, joka hallituksen päätöksellä tai muutoin on siihen valtuutettu.

11§ Yli 5000 euron suuruisen menotositteen/laskun voi hyväksyä vain puheenjohtaja, työvaliokunta tai piirihallitus.

12§ Kaikista yli 5000 euron yhteistyösopimuksista päättää piirihallitus ja piirin virallisten nimenkirjoittajien on ne allekirjoitettava.

13§ Isommista kuin 5000 euron investoinneista sekä pitkäaikaisista vuokra- yms. sitoumuksista päättää piirihallitus ja piirin virallisten nimenkirjoittajien on ne allekirjoitettava.

14§ Hallituksen tulee laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla hyvää kirjanpitotapaa noudattaen.