Farmisopimussäännöt Länsi-Suomi

1§   SPL Länsi-Suomen piirin järjestämässä Kolmosessa, Nelosessa Vitosessa tai Kutosessa pelaavat seurat keskenään tai pelkästään juniorityötä tekevä seura jonkun edellä mainituilla sarjatasoilla pelaavan seuran kanssa voivat tehdä pelikautta 2019 koskevan piirifarmisopimuksen. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samalla sarjatasolla kuin seuran oma reservijoukkue.

Seuralla, jolla on edustusjoukkue edellä mainituissa sarjoissa voi olla vain yksi, eri sarjatasolla pelaavan seuran kanssa tehty Farmisopimus kerrallaan voimassa.

Pelkästään junioritoimintaa harjoittavalla seuralla voi yhtäaikaisesti olla useampia farmisopimuksia sellaisten seurojen kanssa, joilla on edustusjoukkue – kuitenkin vain yksi farmisopimus sarjatasoa kohden.

2§   Piirin Farmisopimus tulee tehdä piirin toimittamalle kaavakkeelle ja se tulee rekisteröidä viimeistään vuosittain huhtikuun viimeisenä päivänämutta kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua, maksamalla piirihallituksen vahvistama rekisteröintimaksu piirin ilmoittamalle tilille. Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.

3§   Rekisteröintimaksu määräytyy aina ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen mukaan ja sen suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura:

Sarjataso Maksu
Kolmonen   500 euroa
Nelonen 400 euroa
Muut sarjat (M/N) 300 euroa

4§   Piirin Farmisopimuksessa ei siirrolla tarkoiteta väliaikaista edustusoikeuden muuttamista toiseen sopijaseuraan vaan piirin farmisopimuksessa pelaajan virallinen edustusoikeus säilyy koko sopimuskauden siinä seurassa, johon se Palloliiton Kilpailumääräysten mukaisesti on viimeksi rekisteröity.

Piirin farmisopimus antaa sopijaosapuolten pelaajille ainoastaan seurojen keskinäisellä sopimuksella oikeuden pelata (=pelioikeus) piirin otteluita Palloliiton Kilpailumääräyksistä poiketen muussa seurassa kuin siinä, jossa pelaajan edustusoikeus on.

Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.

5§   Siirtojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa korkeintaan kolme aikuista pelaaja.

Siirtoja ei voi tehdä 2.9.2019 jälkeen. Pelaajan pelioikeus on 3.9.2019 alkaen pelikauden loppuun siinä seurassa, jossa hän pelasi ennen mainittua päivää viimeksi virallisessa ottelussa, ellei seura ole tuon viimeisen ottelun jälkeen, viimeistään 2.9.2019 ilmoittanut näiden sääntöjen 8§:n mukaisesti pelaajan siirrosta toisen farmisopimusosapuolen joukkueeseen. Pelaajan pelioikeus palaa 16.11. siihen seuraan, johon hänen edustusoikeutensa on rekisteröity. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2019 jälkeen.

Tämä aikarajoitus ei koske maalivahteja tapauksessa, jossa siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta tai junioriseurasta ylemmän seuran joukkueeseen.

 Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.

Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.

Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alemman seuran joukkue.

Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

Sarjoissa, joissa pelaajavaihtojen määrä on rajattu, katsotaan pelaajan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus, katsotaan kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen pelanneen ottelussa.

7§   Vaikka pelkästään junioritoimintaa tekevällä seuralla olisi useampia farmisopimuksia eri aikuisten sarjatasoilla pelaavien seurojen kanssa, voi sen yksittäinen nuori pelaaja kuitenkin oman seuransa lisäksi pelata pelikauden aikana vain yhden muun sopijaosapuolen joukkueissa.

Tällainen piirin farmisopimus ei anna kenellekään pelaajalle oikeutta pelata sopimuskaudella Palloliiton kilpailuissa (ml. Suomen Cup) eikä sellaisissa jatkosarjoissa tai karsintaotteluissa, joissa karsitaan Palloliiton sarjaan ja johon osallistuu eri piirien alueelta olevia joukkueita, muussa kuin siinä seurassa, jossa hänen virallinen edustusoikeutensa on.

8§   Ilmoitus pelaajan siirtymisestä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen tulee tehdä piiritoimistoon viimeistään 24 tuntia ennen ottelun alkamista asianomaista lomaketta käyttäen ennen pelaajan pelaamista ottelussa. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa useampi farmipelaajasiirto. Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Ilmoitus kattaa aina vain kyseisen ottelun eli joka otteluun on ilmoitettava farmisopimuksen perusteella käytettävät pelaajat erikseen. Pelaajan paluuta oman seuransa joukkueeseen (=seuraan jossa edustusoikeus on kirjattuna) ei tarvitse tehdä. Huomioitava 2.9. jälkeinen tilanne pykälän 5 mukaan.

9§   Jos pelaaja asetetaan pelikieltoon jommankumman farmisopimusosapuolen joukkueen ottelussa, voi pelaaja siirtyä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen vasta kun hän on kärsinyt kokonaan pelikieltonsa sen seuran otteluissa, jonka joukkueessa pelikielto on saatu. Siirron määräajan laskeminen alkaa tällöin siitä virallisesta ottelusta, jossa pelaajan pelikielto täyttyy. Tämä sääntö koskee myös nuorta pelaajaa.

10§   Muilta osin tämän sopimuksen piiriin kuuluviin sovelletaan Palloliiton Kilpailumääräyksiä sekä niihin liittyviä Palloliiton ja piirin erillismääräyksiä.

11§   Piirin farmisopimus ei vaikuta Futsalin pelaamiseen sopimuksen voimassa oloaikana.

12§   Jos jompikumpi osapuolista haluaa purkaa tehdyn sopimuksen kesken sopimuskauden, on seuran neuvoteltava asiasta toisen sopijaosapuolen kanssa ja mikäli vastapuoli ei vastusta sopimuksen purkua, on seurojen edustajien toimitettava piiriin kirjallinen sopimuksen purkamisilmoitus. Ao. sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat tässä tapauksessa näiden määräysten 6 §:n mukaan seuroihin, jossa heidän viralliset edustusoikeutensa ovat.

Mikäli yhteisissä neuvotteluissa ei yksimielisesti päädytä kannattamaan sopimuksen purkamista, on purkamista haluavan seuran toimitettava piiriin perusteltu pyyntö yksipuolisesta sopimuksen purkamisesta. Mikäli piiri katsoo seuralla olevan hyväksyttävän syyn sopimuksen purkamiseen, mitätöi piiri sopimuksen ja määrää sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeuksien haltijat.  Pelioikeus piirin määräämässä seurassa astuu voimaan tässä tapauksessa kaikilla pelaajilla kuudentena päivänä piirin kirjallisesta päätöksestä.

Jos piiri toteaa että sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle ei ole perusteita, jää sopimus voimaan ja pelaajien pelioikeudet säilyvät niissä seuroissa, joissa ne olivat ao. purkuhakemuksen allekirjoitushetkellä ellei ko. seura ao. päivämäärän jälkeen ilmoita pelaajan siirrosta toiseen seuraan näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesti piiriin (5 §:n rajoitus huomioiden).

13§   Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaisee SPL Länsi-Suomen piirin kurinpitäjä. Päätöksestä voidaan valittaa piirihallitukselle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.