Yli-ikäisyysluvat

YLI-IKÄISYYSSÄÄNNÖT / ITÄINEN ALUE
Yli-ikäisyydellä tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata yhtä vuotta omaa ikäänsä nuoremmassa joukkueessa.

NÄITÄ YLI-IKÄISYYSSÄÄNTÖJÄ NOUDATETAAN 1.11.2019 ALKAEN PALLOLIITON ITÄISEN ALUEEN JÄRJESTÄMÄSSÄ JALKAPALLON JA FUTSALIN VIRALLISESSA KILPAILUTOIMINNASSA.
Säännöt ovat yhtenäiset koko Itäisellä alueella ja joustoja/poikkeuksia niihin voidaan myöntää vain näiden sääntöjen kohdan G mukaisissa tilanteissa.

Sääntöjä voidaan päivittää lajeittain aina kunkin pelikauden päätyttyä ja tuolloin mahdollisesti tehtävistä muutoksista tiedotetaan seuroja ja joukkueita.

HUOM! Valtakunnallisiin sarjoihin sekä esim. ELL-/PSL-sarjoihin on annettu erilliset YI-pelaajia koskevat ohjeet! Samoin erillisiä YI-ohjeita on annettu Itäisellä alueella pelattaviin kortteli- ja harrastesarjoihin.

1. PALLOLIITON KILPAILUMÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA
Itäisellä alueella lasten ja nuorten (20 v ja nuoremmat) sarjassa pelaava joukkue voi Palloliiton Kilpailumääräysten mukaisesti peluuttaa jalkapallo-otteluissaan enintään kahta (2) ja futsalotteluissa yhtä (1) sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Tällaisen pelaajan/pelaajien yli-ikäisyyttä ei tarvitse erikseen perustella.

2. ITÄISEN ALUEEN OMAT MÄÄRÄYKSET
Sen lisäksi mitä Kilpailumääräykset sallivat, voidaan Itäisellä alueella seuran hakemuksesta myöntää YI-oikeus yhtä vuotta nuorempaan ikäluokkaan enintään kolmelle (3) pelaajalle per joukkue (maksimi YI-pelaajien määrä jalkapallossa 2+3=5 ja futsalissa 1+3=4).

Tällaisen hakemukseen perustuvan yli-ikäisyysoikeuden ensisijaisena tarkoituksena on tukea yksittäisen pelaajan mahdollisuutta jatkaa lajin harrastamista omalla paikkakunnalla tasoaan ja/tai sosiaalista ympäristöään vastaavassa joukkueessa ja sen myöntäminen perustuu aina tapauskohtaiseen tarveharkintaan. Luvan myöntämistä puoltavia seikkoja ovat mm.

 • pelaajan fyysiset ominaisuudet puoltavat pelaamista nuoremmassa ikäluokassa
 • joukkueessa, johon pelaajalle haetaan YI-oikeutta, pelaa useampia pelaajan luokkatovereita tai heihin verrattavaa kaveri- ja/tai harrastuspiiriä
 • YI-oikeuden myöntämisellä voidaan ratkaisevasti tukea koko joukkueen säilymistä mukana sarjatoiminnassa (ns. pienpelimahdollisuudet huomioiden). Tässä tilanteessa seuran tulee selvittää myös mahdollisuudet yhdistelmäjoukkueen perustamiseen jonkun toisen seuran kanssa tai vaihtoehtoisesti harkita pelaajakohtaisten kaksoisedustusoikeuksien hakemista (jos esimerkiksi pelaajia siirtyy toiseen pelaajan kehittymistä tukevaan seuraan)
 • myöntämällä pelaajalle YI-oikeus, voidaan ratkaisevasti tukea pelaajan kotoutumista Suomeen tai uudelle kotipaikkakunnalle
 • pelaajalla on terveydellinen syy, joka puoltaa yli-ikäisyysoikeutta

  Hakemuksesta myönnettävät YI-oikeudet eivät voi missään tilanteessa tuoda joukkueelle merkittävää kilpailullista etua verrattuna ko. ikäluokan/sarjan muihin joukkueisiin

A. YI-PELAAJIEN VAIKUTUS SARJANOUSUIHIN/KARSINTOIHIN
Vain Kilpailumääräysten mukaista YI-pelaajien määrää käyttäneellä joukkueella on aina täydet nousu- ja/tai karsintaoikeudet.

Hakemukseen perustuvia YI-pelaajaa käyttänyt joukkue menettää aina suoran nousuoikeuden sellaisiin sarjoihin, joissa tulee pelaamaan joukkueita useammalta Palloliiton alueelta, vaikka sen oman alueen sarjasijoitus siihen oikeuttaisi.

Hakemukseen perustuvia YI-pelaajia käyttävä joukkue voi sarjasijoituksensa perusteella selvitä sellaisten sarjojen karsintoihin, joissa tulee pelaamaan joukkueita useammalta Palloliiton alueelta, mutta noissa karsinnoissa (ja itse sarjassa), sillä on oikeus käyttää vain niitä nimettyjä YI-pelaajia, jotka ovat saaneet YI-oikeuden Kilpailumääräysten perusteella (jalkapallo= >2, futsal= >1).

B. YI-PELAAJIEN ILMOITTAMINEN JA LISÄLUPIEN HAKEMINEN
Itäisen alueen sarjoihin osallistuvat joukkueet ilmoittavat Kilpailumääräysten mukaiset YI-pelaajat (jalkapallo= > 2, futsal= > 1) TASo-järjestelmän kautta ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelun ao. joukkueessa.

Samalla kertaa voidaan hakea myös lisää YI-oikeuksia. Hakemusosan perusteluissa on mainittava kunkin pelaajan YI-oikeutta puoltavat seikat sekä – tilanteessa, jossa oikeuksia haetaan pelaajien vähyyden vuoksi – kuvattava ko. joukkueen todenmukainen pelaajamäärä ja ikäjakauma

Jalkapallossa ilmoitus/hakemus on kevätkierroksen osalta tehtävä viimeistään 31.5. ja syyskierroksen osalta viimeistään 2.9. Futsalissa vastaava ilmoituksen/hakemuksen aikaraja on 31.1.

Ilmoitus-/hakemuslomakkeeseen kirjataan pelaajan nimi, ID-numero, syntymäaika, ikäluokka ja sarja(t) missä se joukkue pelaa, johon YI-oikeutta haetaan.

Seuran pelaajakehityksestä vastaavan tai muun seuran valtuuttaman henkilön on etukäteen hyväksyttävä alueellisen YI-oikeuden/oikeuksien hakeminen ja hänen sekä hakemuksen tekijän nimi ja sähköpostiosoite on kirjattava lomakkeeseen.

C. ILMOITUKSEN/HAKEMUKSEN KÄSITTELY JA PERITTÄVÄT MAKSUT
Täytetty YI-verkkolomake lähetetään Itäisen alueen kilpailutoiminnolle 

 • lomakkeen lähettäjän tulee välittömästi lisätä YI-pelaaja/-t joukkueen pelaajaluetteloon Tasossa
 • ilmoituksessa nimetyn yli-ikäisen pelaajan pelioikeus ilmoitetussa sarjassa alkaa heti kun lomake on lähetetty. Alueen kilpailutoiminto varustaa heidät jälkikäteen Y-merkinnällä
 • hakemuksella haettavat YI-oikeudet käsitellään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ja alueen kilpailutoiminto merkitsee heidät Y-merkinnällä. Hakemuksesta myönnetyn YI-pelaajan pelioikeus joukkueessa alkaa vasta kun tuo Y-merkintä on tehty.
 • Y-merkinnästä ei toimiteta erillistä ilmoitusta, mutta jos hakemus syystä tai toisesta jonkun pelaajan osalta hylätään, ottaa kilpailutoiminto yhteyttä hakemuksen lähettäneeseen

  Yli-ikäisyysilmoitus on maksuton, mutta YI-hakemuksen kautta haetun YI-luvan käsittelystä ja rekisteröintimerkinnöistä peritään Palloliiton määrittelemä valtakunnallinen käsittelymaksu, joka on 25 euroa per pelaaja. Käsittelymaksut laskutetaan seuralta kootusti jalkapallon osalta kaksi kertaa (kesäkuu ja syyskuu) vuodessa. Futsalissa vastaavat käsittelymaksut laskutetaan seuralta kootusti helmikuussa.

D. YI-OIKEUDEN VOIMASSAOLO
Pelaajan YI-oikeus on voimassa kyseisen pelikauden loppuun koko maassa (esim. seurojen järjestämissä turnauksissa) ellei YI-oikeutta peruta tai käytettäviä YI-pelaajia vaihdeta kesken kauden näiden sääntöjen 2E- kohdan mukaisesti

Mikäli joukkueessa kuitenkin on enemmän kuin kolme (3) YI-oikeuden omaavaa pelaajaa, pitää kaikkien näiden YI-pelaajien käyttämiseen Itäisen alueen ulkopuolisessa tapahtumassa saada tapahtuman järjestäjän lupa.

E. YI-PELAAJIEN VAIHTAMINEN/PERUMINEN ITÄISEN ALUEEN SARJOISSA
Jalkapallon kevätkierroksen päätyttyä voidaan YI-oikeuden omaava pelaaja vaihtaa ilmoittamalla siitä vähintään kolme (3) vrk ennen joukkueen ensimmäistä syyskierroksen ottelua kirjallisesti alueen kilpailutoiminnolle.

Sarjoissa, joissa ei ole erillistä kevät- ja syyskierrosta YI-pelaaja (-t) voidaan vastaavasti vaihtaa, kun joukkue on pelannut puolet ko. sarjan otteluistaan. Ellei vaihtoilmoitusta tehdä, katsotaan samojen pelaajien jatkavan YI- pelaajina ko. kauden loppuun.

Futsalissa Kilpailumääräysten mukaista yhtä YI-pelaajaa ei voida vaihtaa kesken kauden.

Halutessaan seura voi pyytää alueen kilpailutoimintoa perumaan jo kirjatun YI-luvan ilmoittamalla siitä alueen kilpailutoiminnolle. Tällaisessa tapauksessa ei samaa pelaajaa voi enää ko. pelikaudella ilmoittaa uudelleen YI- pelaajaksi.

Perutun YI-pelaajan pelioikeus seuran toisessa juniori- ja/tai yhteisjoukkueessa alkaa kolmantena (3) päivänä siitä, kun ilmoitus vaihdosta/peruutuksesta on toimitettu alueen kilpailutoiminnolle.

F. YI-PELAAJAN PELUUTTAMINEN ITÄISEN ALUEEN SARJOISSA
Nuorten (12-20 v) ikäluokkaan YI-oikeuden saanut pelaaja voi pelata vain siinä seuransa juniorijoukkueessa, johon hänen YI-oikeutensa on kirjattu, eikä hänellä ole oikeutta pelata missään muussa seuransa juniori- tai yhteisjoukkueessa. Oikeus pelaamiseen seuransa aikuisten joukkueissa säilyy.

Lasten (11 ja nuor.) sarjaan YI-oikeuden saanut pelaaja voi pelata kaikissa seuransa omaa ikäänsä yhtä vuotta nuoremman ikäluokan joukkueissa. Hänellä ei ole oikeutta pelata minkään muun ikäluokan joukkueessa.

YI-pelaajia käyttävä joukkue voi kirjata yksittäiseen otteluun ko. sarjan pelaajamääräsääntöjen mukaisen määrän pelaajia, mutta riippumatta kokoonpanoon kirjattujen YI-pelaajien määrästä,
- saa jalkapallo-ottelussa olla yhtäaikaisesti kentällä 5v5-pelimuodossa enintään kaksi (2) YI-pelaajaa
- saa jalkapallo-ottelussa olla yhtäaikaisesti kentällä 8v8-/11v11-pelimuodoissa enintään kolme (3) YI- pelaajaa.
- saa futsalissa olla kentällä kerrallaan vain yksi (1) YI-pelaaja.

G. MAHDOLLISET POIKKEUSTAPAUKSET
Aiemmin näissä säännöissä kirjattuihin YI-oikeuden myöntämiseen, pelaajan pelioikeuteen tai asetettuihin määräaikoihin, voidaan hakea poikkeuksia tai joustoja erillisellä – Itäisen alueen kilpailutoiminnolle toimitetulla perustellulla kirjallisella anomuksella seuraavissa tapauksissa
- jos pelaaja tulee mukaan joukkueeseen kesken kauden ja ostaa pelipassin 31.5. – 2.9. välisenä, voi hän saada YI-oikeuden heti passin maksettuaan
- jos joukkueen pelaajamäärä on loukkaantumisten, sairastumisten tai muun vastaavan syyn vuoksi yllättäen pienentynyt niin, että joukkueen kokoaminen seuraavaan ottelun tai turnaustapahtumaan on haasteellista, - voidaan tähän joukkueeseen myöntää ottelu-/turnauskohtainen YI-oikeus jalkapallossa enintään kolmelle (3) pelaajalle myös 31.5. – 2.9. välisenä aikana. Vastaava mahdollisuus on futsalissa kahdelle (2) pelaajalle myös 31.1. jälkeen
- tyttöpelaajalle, jolle on myönnetty YI-oikeus omaa ikäänsä nuorempaan tyttöjoukkueeseen, koska hänen seurallaan ei ole tytön omaa ikää vastaavaa tyttöjoukkuetta, voidaan hakemuksesta myöntää pelioikeus, myös seuransa omassa tai ikäänsä vanhemmassa ikäluokassa pelaavaan poikien joukkueeseen
- pelaaja, jolle on myönnetty YI-oikeus omaa ikäänsä nuorempaan joukkueeseen, joka pelaa alueen 8v8- tai 11v11-pelimuodon Kakkosessa tai sitä alemmassa tasolohkossa, voi hakemuksesta pelata saman aikaisesti myös seuransa joko saman tai oman ikäistensä joukkueen pienemmällä pelimuodolla pelaavassa joukkueessa (ei molemmissa)

Tämän sääntökohdan mukaista poikkeus-/joustomahdollisuutta ei koskaan voida hakea joukkueeseen, joka pelaa ikäluokkansa Liigassa tai Ykkösessä, niihin johtavissa karsinnoissa tai sarjoissa, joissa pelaa joukkueita useammalta Palloliiton alueelta

H. LUPIEN UUDELLEENHARKINTA JA RANGAISTUKSET

Näiden sääntöjen rikkominen johtaa aina kurinpitokäsittelyyn ja esimerkiksi todennettu liian monen YI-pelaajan käyttäminen ottelussa voidaan tulkita pelioikeudettoman pelaajan käyttämiseksi.

Hakemukseen perustuva YI-oikeus voidaan alueen kilpailutoiminnon toimesta perua, jos joukkueen todetaan käyttäneen YI-pelaajia näiden sääntöjen vastaisesti tai jos jälkeenpäin todetaan hakijan harhauttaneen kilpailunjärjestäjää YI-oikeutta hakiessaan.

I. MUUTA HUOMIOITAVAA

 • kokonaan tytöistä muodostuva joukkue voi Itäisellä alueella osallistua juniorisarjoissa yhtä vuotta nuoremman poikaikäluokan sarjatoimintaan edellyttäen, että seuralla on joukkue mukana myös tyttöjen omaa ikäluokkaa vastaavassa tyttöjen sarjassa. Tällaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa ja/tai hakea näiden sääntöjen 1. ja 2. kohtien mukaisia YI-oikeuksia, jolloin yksittäiset tyttöpelaajat ovat kahta (2) vuotta ko. poikaikäluokkaa vanhempia
 • pelaajalla tulee olla ko. pelikaudelle oikeuttava pelipassi voimassa ennen YI-ilmoitusta tai YI- hakemusta
 • pelaajalla ei voi saman aikaisesti olla voimassa sekä yli-ikäisyys- että kaksoisedustusoikeutta
 • kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan verkkolomakkeella, sähköpostilla tai postitse toimitettu ilmoitus
 • YI-oikeuden omaavan pelaajan tulee esiintyä pääsääntöisesti samalla pelinumerolla koko pelikauden ajan.

Nämä säännöt on hyväksytty Itäisen alueen MiKi-kehitysryhmässä 13.8.2019 ja päivitetty saman ryhmän kokouksessa 6.11.2019. Muutoksia niihin voidaan tehdä vain ko. ryhmän suostumuksella tai valtakunnallisen MiKi-kehitysryhmän kaikkia alueita sitovalla päätöksellä.

Lisätietoja
kilpailupäällikkö Itäinen alue
Veijo Vainikka 0400 846 280, veijo.vainikka(a)palloliitto.fi