Piirin ansiomerkit

Piirin huomionosoituksia ovat: piirin kunniapuheenjohtajuus tai kunniajäsenyys, piirin kultainen tai hopeinen ansiomerkki ja piirin standardi (viiri). Lisäksi voidaan jakaa muu muistolahja tai koulutuslahjakortti.

Piirin ansiomerkkisäännöt:

SPL Kaakkois-Suomen piirin kunnia-arvot, ansiomerkit, pöytästandardi ja muut huomionosoitukset:

I Yleistä
Näillä säännöillä kirjataan periaatteet Kaakkois-Suomen piirin kunnia-arvojen, ansiomerkkien, pöytästandardin (viiri), ja muiden huomionosoitusten myöntämiselle. Säännöt perustuvat SPL Kaakkois-Suomen piirin yhdistyssääntöjen 18§:n määräyksiin. Kaakkois-Suomen piiriksi aikanaan yhdistyneiden SPL Kymenlaakson ja SPL Saimaan piirien aiemmin käsittelemillä huomionosoituksilla ei ole merkitystä näiden sääntöjen perusteella myönnettäviin huomionosoituksiin.
Näiden sääntöjen piirin kuuluvat:
- Kunniapuheenjohtajan arvo
- Kunniajäsenen arvo
- Piirin kultainen ansiomerkki
- Piirin hopeinen ansiomerkki
- Piirin pöytästandardi (viiri)
- Muu huomionosoitus

II Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

1. Kunniapuheenjohtaja
Piirin kunniapuheenjohtajaksi voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua aiemmin piirin puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö, joka on merkittävästi vaikuttanut piirin toimintaperiaatteiden toteutumiseen ja lajin yleiseen kehitykseen piirin toimintaalueella. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Piirillä voi olla samanaikaisesti ainoastaan yksi (1) kunniapuheenjohtaja.

2. Kunniajäsen
Piirin kunniajäseneksi voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua aiemmin piirihallituksessa, piirin valiokunnassa tai nimetyssä ryhmässä useamman toimikauden ansiokkaasti piirin toimintaperiaatteiden mukaisesti toiminut henkilö. Ennen kunniajäseneksi kutsumista henkilöllä tulee olla myönnettynä piirin kultainen ansiomerkki ja merkin myöntämisestä tulee olla kulunut vähintään viisi (5) vuotta. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenten määrää ei ole rajoitettu.

3. Esitykset kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen nimittämiseksi tekee piirihallitus.
4. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on oikeus olla läsnä piirikokouksissa. Heillä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

III Ansiomerkit

1. Kultainen ansiomerkki
Piirin kultainen ansiomerkki voidaan myöntää ansioituneelle henkilölle, jolle on vähintään kolme (3) vuotta aiemmin myönnetty piirin hopeinen ansiomerkki ja joka on toiminut
A. piirin puheenjohtajana tai piirihallituksen jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta tai
B. liiton tai piirin valiokunnassa tai muussa liiton tai piirin nimetyssä tehtävässä vähintään viisitoista (15) vuotta tai
C. piirin jäsenseuran puheenjohtajana vähintään viisitoista (15) vuotta tai
D. piirin jäsenseuran hallituksessa tai seuran nimetyssä tehtävässä vähintään kaksikymmentä (20) vuotta tai
E. joka kulloinkin voimassa olevien Suomen Palloliiton ansiomerkkisääntöjen pisteytyksen mukaisesti saavuttaa vähintään viisikymmentä (50) pistettä toiminnastaan seura-, piiri- tai liittotasolla.

2. Hopeinen ansiomerkki
Piirin hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ansioituneelle henkilölle, joka on toiminut
A. piirin puheenjohtajana tai piirihallituksen jäsenenä vähintään kuusi (6) vuotta tai
B. liiton tai piirin valiokunnassa tai muussa liiton tai piirin nimetyssä tehtävässä vähintään kymmenen (10) vuotta tai
C. piirin jäsenseurassa puheenjohtajana vähintään kymmenen (10) vuotta tai
D. piirin jäsenseuran hallituksessa tai seuran nimetyssä tehtävässä vähintään viisitoista (15) vuotta tai
E. joka kulloinkin voimassa olevien Suomen Palloliiton ansiomerkkisääntöjen pisteytyksen mukaisesti saavuttaa vähintään kolmekymmentä (30) pistettä toiminnastaan seura-, piiri- tai liittotasolla.

3. Henkilön, jolle ansiomerkkiä haetaan, viimeisestä nimetystä tehtävästä seura-, piiri- tai liittotasolla ei saa olla kulunut enempää kuin viisi (5) vuotta.
4. Ansiomerkin esityshetkellä kulumassa olevaa vuotta ei lasketa mukaan edellä mainittuihin vuosimääriin.
5. Esityksen henkilölle myönnettävästä ansiomerkistä voi tehdä piiriorganisaatio itse tai piirin jäsenseura.
6. Ansiomerkkiesitys tehdään kohtien A-D perusteella vapaamuotoisena ja kohdan E perusteella käyttäen Suomen Palloliiton virallista ansiomerkki-lomaketta.
7. Ansiomerkit myöntää piirihallitus, sen jälkeen kun piiritoimisto on tarkastanut ja vahvistanut esityksen mukaiset ansiomerkkiperusteet.
8. Piiriorganisaation esittämien ansiomerkkien kuluista vastaa piiri. Jäsenseurojen esityksen perusteella myönnetyistä ansiomerkeistä peritään kulloinkin voimassa oleva piirikokouksen vuosittain päättämä hinta.

IV Piirin pöytästandardi (viiri)

1. Piirin viiri voidaan merkkipäivän kunniaksi luovuttaa
A. Kotimaiselle tai ulkomaiselle yhdistykselle, piirille, muulle aluejärjestölle tai liitolle, joka täyttää tai on täyttänyt viisikymmentä (50) vuotta
B. Piirin jäsenseuralle, joka täyttää kolmekymmentä (30) vuotta tai enemmän
C. Viisikymmentä (50) vuotta tai sitä enemmän täyttävälle yksityishenkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut ja joka luovutushetkellä edelleen toimii seura-, piiri- tai liittotasolla lajia edistävässä tehtävässä

2. Piirin viiri voidaan myös luovuttaa
A. Kotimaiselle yhdistykselle, yritykselle tai yhteisölle, joka taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla on tukenut piirin toimintaa
B. Yksityishenkilölle, joka on menestyneenä maajoukkuetason pelaajana, valmentajana tai muuna toimijana merkittävällä tavalla tuonut piiriä tai sen jäsenseuraa ja niiden toimintaa tunnetuksi
C. Yksityishenkilölle, joka muussa kuin seura- tai piiritoimintaan liittyvässä tehtävässään on merkittävästi edesauttanut lajin kehitystä ja piirin toimintaperiaatteiden toteutumista

3. Esityksen piirin viirin myöntämisestä voi tehdä piiriorganisaation tehtävään nimetty henkilö ja sen luovuttamisen hyväksyy piirihallitus.
4. Piirin viirin kustannuksista vastaa aina piiri.

V Muu huomionosoitus

Piirihallitus voi omasta aloitteestaan myöntää erillisenä, tai edellä mainittujen huomionosoitusten rinnalla, muuna huomionosoituksena esineen, tavaran tai tavaraan/palveluun oikeuttavan lahjakortin
A. Piirin jäsenseuralle, joka juhlii perustamisensa vuosipäivää
B. Yhteistyökumppanille, joka merkittävällä tavalla edesauttaa piirin järjestämän tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamisessa
C. Yhteisölle tai yksityishenkilölle, joka piirihallituksen mielestä on muulla tavalla tukenut piirin tai sen jäsenseuran toimintaa

VI Muuta
1. Piiri pitää rekisteriä myönnetyistä kunnia-arvoista, ansiomerkeistä ja viireistä.
2. Kaikki ansiomerkit ja viirit numeroidaan
3. Ansiomerkit ja viirit ovat saajakohtaisia eikä niitä saa luovuttaa edelleen
4. Kadonneen tai tuhoutuneen ansiomerkin tai viirin tilalle luovutetaan uusi, mikäli todetaan että katoaminen tai tuhoutuminen ei ole omistajan itsensä aiheuttama. Korvaavan ansiomerkin tai viirin kaikista kuluista vastaa tällaisessa tapauksessa omistaja.
5. Näiden sääntöjen rinnalla piiri palkitsee vuosittain kauden menestyjiä erillisten palkintoperusteiden mukaisesti
6. Nämä säännöt on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 6.11.2008 ja ne ovat voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi
7. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan piirihallitus