Verkkolomakkeiden tietosuoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin (verkkolomakkeiden) hallinnoija:
Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry
Kimpisenkatu 17 B 29
53100 Lappeenranta
puh./tel. +358 5 411 8481

2. Hallinnoijan yhteyshenkilö
Piirijohtaja Veijo Vainikka
puh./tel +358 400 846 280
email. veijo.vainikka(a)palloliitto.fi

3. Rekisterin nimi
SPL Kaakkois-Suomen piiri ry:n verkkolomakkeet

4. Rekisterin pitämisen perusteet

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn kuhunkin lomakkeeseen erikseen kirjaamalla suostumuksella

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Verkkolomakkeella lähetettyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin
- kyseisen tapahtuman tai tilaisuuden yleisjärjestelyt
- kyseiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyvä yhteydenpito
- kyseisen tapahtuman tai tilaisuuden maksuliikenteen hoito tai laskutus
- hallinnoijan ja Suomen Palloliiton tilastointi

6. Rekisterin (verkkolomakkeiden) tietosisältö

Lomakkeen lähettäjän kirjaamat tiedot, joita voivat olla:
- nimitiedot
- kansallisuus
- sukupuoli
- syntymäaika
- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- jäsenyystiedot (seura, joukkue tms.)
- laskutus- ja maksatustiedot
- lähettäjän rekisteröintien ja/tai toimintahistorian tiedot
- varaustapauksissa yksilöitävät henkilötiedot (henkilötunnus, passinnumero tms.)

7. Lomakkeen tietolähteet

Lomakkeen lähettäjän ko. tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseksi luovuttamat tiedot. Eri tapahtumista tai tilaisuuksista syntyviä rekisteritietoja ei voida yhdistää.

8. Tietojen säilyttämisaika

Lomakkeella lähetettyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kun kohdassa 5 kirjatut käyttötarkoitukset edellyttävät.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja voivat käsitellä ainoastaan hallinnoijan ja Suomen Palloliiton palkatut toimihenkilöt tai henkilöt, joilta hallinnoija on saanut kirjallisen vaitiolositoumuksen.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • tapahtuma tai tilaisuus, jota verkkolomake koskee edellyttää kolmannelta osapuolelta tehtäviä varauksia, jolloin ilmoitamme vain kolmannen osapuolen ko. varausten voimaan saattamiseksi edellyttämät pakolliset tiedot
  • voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla
  • voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa
  • voimme luovuttaa sellaisia rekisteristä johdettuja tilastotietoja, joista ei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa, Suomen Palloliiton tai sen piirien rekistereihin, järjestelmiin ja julkaisuihin

11. Rekisteröidyn (lomakkeen lähettäjän) oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

  • rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).
  • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).

Oikeus tietojen poistamiseen

  • rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa.