Verkkolomakkeiden tietosuoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin (verkkolomakkeiden) hallinnoija:
Suomen Palloliiton Itä-Suomen piiri ry
PL 179 (Kaartokatu 6)
70101 Kuopio

2. Hallinnoijan yhteyshenkilö
Piirijohtaja Pekka Ojala
017-3683300
pekka.ojala(a)palloliitto.fi

3. Rekisterin nimi
SPL:n Itä-Suomen piiri ry:n verkkolomakkeet

4. Rekisterin pitämisen perusteet
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn kuhunkin lomakkeeseen erikseen kirjaamalla suostumuksella

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Verkkolomakkeella lähetettyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin
- kyseisen tapahtuman tai tilaisuuden yleisjärjestelyt
- kyseiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyvä yhteydenpito
- kyseisen tapahtuman tai tilaisuuden maksuliikenteen hoito tai laskutus
- hallinnoijan ja Suomen Palloliiton tilastointi

6. Rekisterin (verkkolomakkeiden) tietosisältö
Lomakkeen lähettäjän kirjaamat tiedot, joita voivat olla:
- nimitiedot
- kansallisuus
- sukupuoli
- syntymäaika
- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- jäsenyystiedot (seura, joukkue tms.)
- laskutus- ja maksatustiedot
- lähettäjän rekisteröintien ja/tai toimintahistorian tiedot

7. Lomakkeen tietolähteet
Lomakkeen lähettäjän ko. tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseksi luovuttamat tiedot. Eri tapahtumista tai tilaisuuksista syntyviä rekisteritietoja ei voida yhdistää.

8. Tietojen säilyttämisaika
Lomakkeella lähetettyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kun kohdassa 5 kirjatut käyttötarkoitukset edellyttävät.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Tietoja voivat käsitellä ainoastaan hallinnoijan ja Suomen Palloliiton palkatut toimihenkilöt tai henkilöt, joilta hallinnoija on saanut kirjallisen vaitiolositoumuksen.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • tapahtuma tai tilaisuus, jota verkkolomake koskee edellyttää kolmannelta osapuolelta tehtäviä varauksia, jolloin ilmoitamme vain kolmannen osapuolen ko. varausten voimaan saattamiseksi edellyttämät pakolliset tiedot
  • voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla
  • voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa
  • voimme luovuttaa sellaisia rekisteristä johdettuja tilastotietoja, joista ei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa, Suomen Palloliiton tai sen piirien rekistereihin, järjestelmiin ja julkaisuihin

11. Rekisteröidyn (lomakkeen lähettäjän) oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

  • rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).
  • rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).

Oikeus tietojen poistamiseen

  • rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön hallinnoijan yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa.